1) Bakgrunn og hovedprinsipper

Alle ansatte i Overflatetjenester AS, og alle som handler på vegne av Overflatetjenester AS, skal opptre i tråd med god forretningsskikk, gjeldende lovverk og allmenne etiske normer. Disse etiske retningslinjene omhandler Overflatetjenester AS forhold til ansatte, kunder og leverandører og Overflatetjenester AS ansvar overfor samfunnet.

2) Formål

Retningslinjene skal ivareta miljø- og samfunnsansvar i våre leveranser, i våre innkjøp og i vår fremferd overfor andre.

3) Hvem retningslinjene gjelder for

Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Overflatetjenester AS; herunder også konsulenter og alle med styreverv eller tillitsverv som handler på vegne av Overflatetjenester AS. Ledere har et særskilt ansvar for at medarbeidere er kjent med, og handler i tråd med, retningslinjene. Kravene i Overflatetjenester AS etiske retningslinjer er minimumskrav. Alle må følge lover, forskrifter og interne regler som gjelder for virksomheten.

4) Bedriftsinterne forhold

For oss i Overflatetjenester AS har alle mennesker samme verdi. Vi aksepterer ikke diskriminering av noen art, for eksempel på grunn av kjønn, rase, religion og seksuell legning.

5) Forholdet til eksterne interessenter